СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

История

Силни      Образовани     Устремени 

     Това триединство одухотворява вече 60 години ежедневието на възпитаниците на Средно  училище „Никола Й.Вапцаров”. Унаследили неизмерна надежда, водени от вапцаровска вяра, младите хора прокарват мост между вечно живата памет за миналото и предизвикателствата на настоящето. 

     С писмо № 1829 от 27 август 1952 година просветното министерство обявява откриването на първото в околията Средно смесено училище „Никола Йонков Вапцаров” в село Генерал Тошево. Това става възможно на основание ПМС № 703 от 23 август 1952 година. Официалното откриване е на 16 септември. За директор е назначена  Мария Джурова, учителите са 23. За първи път се откриват 3 паралелки в 8 клас. 

     Първата копка на настоящата сграда е на 20 януари 1954 година, а е открита на 16 октомври 1955 година. Разполага с 20 класни стаи и стол за ученическо хранене. Същата учебна година завършват първите 50 випускници. През1964 година е извършено пълно оборудване на всички кабинети с необходимите пособия за  качествен учебен процес. През годините постоянно се полагат грижи за  непрекъснато обновяване, създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения. 

     През 1975 - 1978  година е построен образцов спортен комплекс с модерно осветление. Благоустроен е училищният парк. Новата спортна зала „Н. Й. Вапцаров” е открита през 2001 година. Също от 2001  година училището разполага със съвременни компютърни кабинети. От 2001/ 2002 учебна  година  са въведени природоматематически и хуманитарен профил на обучение в горен курс. През годините изнесена форма на обучение са осъществявали Частна  търговска гимназия гр. Варна - по специалността „Икономика”, езикови курсове на Частно чуждоезиково училище „Европа” и други. 

     За постигнати резултати училището е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен през 1978 г. 

     Летопис на училищния живот е музейната сбирка. От 1955 г. до сега средно образование са получили 58 випуска или над 4000 ученика. Издирени, архивирани и подредени са всички  випуски. Богата е експозицията от снимков и видеоматериал, отразяващ само малка част от  работата на учителския колектив  -  текущи извънкласни и спортни дейности, тържествени моменти от празничния календар на училището. 

     СУ „Н. Й. Вапцаров” е място за многообразни и съдържателни дейности - участия в теоретични конференции и викторини, завоювани призови места  за литературни, певчески и актьорски умения. Традиционни са изявите в надпревари с международно участие. Проектните инициативи са в рамките на Програмата за развитие на младежките дейности,  съгласувана с принципите  на  приетата  Европейската харта  за участие на младите хора в живота на общините и регионите. В различни години училищни екипи са разработили и защитили проектите „Моето училище, моята памет”, „Камбани за живота на Земята”,  „Връстници обучават връстници”, „За да не кажем „сбогом” на последния снежен човек”, проект по българо-швейцарската програма на Фондация „Силвика”, ежегодни участия в международния екологичен форум „Сребърна” и други. 

     Усилията на учителите са богато възнаградени – учениците  достойно се представят и не отстъпват от завоюваните позиции на ежегодните външни оценявания и държавни зрелостни изпити. Успешната им реализация доказва умелото съчетаване на традиции и модерност, доказва едно - Средно училище „Никола Й. Вапцаров” е училище на таланти  и победители.

     От началото на учебната 2020 - 2021 година е Иновативно Средно училище "Никола Йонков Вапаров".